Pressmeddelande 2018-12-11

Bra bemötande viktigt när det gäller psykisk hälsa

Bra bemötande och förebyggande insatser inom psykisk ohälsa är viktigt för invånarna.

Det framgår av rapporten "Synpunkter på vården av psykisk ohälsa och idéer till förbättringar". Rapporten bygger på svar som samlats in från länets invånare med eller utan psykiska besvär och med eller utan erfarenhet av vården.

Nyligen redovisades Nationell patientenkät där patienterna inom den psykiatriska vården fick svara på ett stort antal frågor. Men långt ifrån alla som har psykiska besvär kommer i kontakt med vården och psykiatrin.

Den nu genomförda undersökningen med slumpmässigt urval av invånare inom sydöstra sjukvårdsregionen, där Östergötland, Jönköpings län och Kalmar län ingår, ger en kompletterande bild av synpunkter på vård av psykisk ohälsa.

Rapporten handlar främst om hur patienter och anhöriga blir bemötta av personalen. Oftast handlar det om att man som patient eller anhörig upplever att man inte blir tagen på allvar, men också att man önskar ett större medmänskligt engagemang från vårdgivaren.

Sedan tidigare undersökningar är synpunkter inom bemötande det som ökat mest från 2002. Andra synpunkter handlar om att väntetiderna måste minska, att det behövs tidigare insatser med förebyggande arbete, mer information om psykisk ohälsa och var man kan vända sig om man har besvär.

- Den här rapporten, liksom Nationell patientenkät, är värdefulla verktyg i vårt ständiga förbättringsarbete, där ett av våra fokusområden är bra bemötande. De öppna kommentarerna från invånare med eller utan egna psykiska besvär, ger oss en bild av vad våra invånare tycker att vi behöver förbättra, säger utvecklingsdirektör Magnus Persson, som är ansvarig för folkhälsa i Landstinget i Kalmar län

Fakta/2 900 synpunkter

Rapporten bygger på enkätundersökningen "Psykisk hälsa i sydöstra sjukvårdsregionen" som gjordes i Östergötland, Jönköping och Kalmar län under hösten 2015

Totalt kom det in 2 900 synpunkter på vården av psykisk ohälsa och idéer till förbättringar från 1 500 invånare i sydöstra sjukvårdsregionen, varav 305 i Kalmar län.

Uppdaterad 19 december 2018 Lämna synpunkter på innehållet