Stapeldiagram
Pressmeddelande 2019-02-04

Negativt resultat på 95 miljoner kronor

Region Kalmar län redovisar ett resultat på -95 miljoner kronor för 2018. Det är första gången sedan 2004 som landstinget har ett negativt resultat.

Det framgår av bokslutsrapporten som presenterades på måndagen. Det finns tre huvudsakliga förklaringar till resultatet. Hyrbolagskostnaderna ökade med 34 procent i jämförelse med 2017 och slutade på drygt 200 miljoner kronor, den köpta högspecialiserade vården blev dyrare än beräknat och en kraftig nedgång på börsen i december ledde till en lägre avkastning på pensionskapitalet i KLP vilket bidrog till att det tidigare prognosticerade nollresultat inte kunde nås.

Under 2018 började konjunkturen plana ut med en lägre ökning av skatteunderlaget. Under fjolåret stannade ökningen av skatteintäkterna och de generella statsbidragen på 3 procent. Nettokostnadsökningen uppgick samtidigt till 6,1 procent och var därmed för hög för en ekonomi i balans.

Också en betydligt högre investeringstakt – 712 miljoner 2018 – påverkar resultatet. Det är framför allt inom psykiatrin med pågående nybyggen i både Kalmar och Oskarshamn de stora investeringarna skett under 2018.

Resultatet är en avvikelse mot budget med 246 miljoner. Landstingets förvaltningar visar tillsammans en negativ budgetavvikelse på 375 miljoner kronor, vilket framför allt berör länets sjukhus.

- Det är ett ekonomiskt läge där det krävs åtgärder både på kort och lång sikt för nå budgetnivå. Förutom att bli oberoende av hyrbolag handlar det om effekter av satsningen på nära vård, en fortsatt digitalisering och ett bättre resursutnyttjande. Men det krävs också nya angreppssätt samtidigt som det är viktigt att bibehålla de goda resultat vi har inom många områden, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

Under 2018 har handlingsplaner tagits fram för att bromsa kostnadsutvecklingen. Dessa har delvis fått effekt. Arbetet kommer att fortsätta i dialog med de olika förvaltningarna.

Under perioden 2005-2017 redovisades årligen positiva resultat. Ackumulerat handlar det om ett överskott på 1,6 miljarder kronor. Detta har bidragit till att stora bygginvesteringar har kunnat ske med egna medel. En del av överskottet har också placerats i en resultatutjämningsfond för att kunna hantera tillfälliga underskott.