Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Patient som undersöks på en hälsocentral.
Pressmeddelande 2022-12-13

Bättre tillgänglighet än landets genomsnitt

Både vid länets hälsocentraler och vid sjukhusen är tillgängligheten fortsatt bättre än genomsnittet för landet. Det visar de senaste tillgänglighetssiffrorna.

85 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral i oktober fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. Motsvarande siffra för hela landet var 84 procent. 97 procent av dem som sökte sig till barn- och ungdomshälsan under september fick tid inom tre dagar.

För 1177 på telefon var den genomsnittliga väntetiden drygt 23 minuter i november vilket är en förbättring i jämförelse med samma månad förra året. Andelen samtal som besvarades inom målet nio minuter var 10 procent.

1177.se har haft en kraftig ökning av alla sina parametrar under de senaste två årens pandemi. Sedan pandemin mattats av har en återgång märkts. Dock noteras den allra högsta novembersiffran när det gäller ärenden som utförts i e-tjänsterna – 180 086 ärenden.

I statistiken märk en fortsatt minskning av antalet digitala vårdmöten. I november förekom 732 möten. Det kan jämföras med 2 272 i mars 2021 när pandemin påverkade vården som mest. Det är framför allt sjukhusen som minskat de digitala mötena med patienterna.

En positiv utveckling märks när det gäller de stöd- och behandlingsprogram som går att delta i digitalt. Totalt fanns i november 1 674 pågående program, vilket kan jämföras med oktober 2018 då det bara var 250 program.

Totalt hade i november 218 859 länsbor ett invånarkonto på 1177.se.

69 procent av patienterna i Kalmar län fick i oktober en tid till operation/behandling vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 60 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första kontakt var 74 procent i jämförelse med 67 procent för hela landet. Också när det gäller återbesök inom medicinskt måldatum tillhör Region Kalmar län de allra bästa i landet.

Vid Oskarshamns sjukhus var omkring 87 procent och vid Västerviks sjukhus 75 procent av patienterna som kom till akutmottagningarna i november färdigbehandlade inom fyra timmar, medan 50 procent av patienterna vid akutmottagningen i Kalmar var klara inom fyra timmar.

Cirka 77 procent av patienterna till barn- och ungdomspsykiatrin fick tid för första besök inom 30 dagar i oktober. Däremot fick bara knappt 19 procent tid till fördjupad utredning inom 30 dagar.

Till vuxenpsykiatrin fick 96 procent tid för första besök inom 90 dagar i oktober, knappt 84 procent av de väntande fick tid inom 60 dagar.

Prognos om nollresultat kvarstår

Den ekonomiska prognosen för Region Kalmar län efter oktober som regionstyrelsen informerades om på tisdagen pekar på ett nollresultat för 2022. Samma prognos hamnade delårsrapporten efter augusti på.

Prognosen visar en negativ avvikelse i förhållande till budget på knappt 195 miljoner kronor. Den kraftiga börsnedgång har gett ett negativt finansnetto i form av orealiserade förluster när det gäller regionens placerade pensionsmedel. Regionens ekonomi påverkas av en försämrad konjunktur, högre inflation och ökande energikostnaderna i spåren av kriget i Ukraina.

Regionens verksamheter beräknas göra ett budgetunderskott på totalt 389 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Kalmar länstrafik, regionservice, folktandvården och primärvården har samtliga har drabbats av ökade kostnader eller minskade intäkter. När det gäller länstrafiken är förklaringarna flera, dels att effekterna från pandemin påverkade resandet under våren, dels ökade bränslekostnader och inflation i spåren av kriget i Ukraina.

Det finns fortfarande osäkerhet kring prognosen.

 

 

Uppdaterad 13 december 2022 Lämna synpunkter på innehållet