Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Gul bild med regionens logotype.
Pressmeddelande 2022-03-22

Alla från Ukraina ges rätt till vård

Alla flyktingar från Ukraina kommer att få rätt till vård, tandvård och läkemedel i Region Kalmar län.

Beslutet som regionstyrelsen tog på tisdagen innebär att även de som ännu inte sökt asyl och fått uppehållstillstånd ska erbjudas vård, tandvård och läkemedel som inte kan anstå till en subventionerad patientavgift på högst 50 kronor. För personer över 18 år handlar det också om mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

Barn och unga under 18 år kommer att erbjudas vård och tandvård i samma omfattning som de som är bosatta i regionen.

Slutligt beslut tas av regionfullmäktige i slutet av april.

Regionstyrelsen beslutade också att privata tandläkare ska erbjuda möjlighet att behandla asylsökande barn och vuxna. I dag är det folktandvården som har ett särskilt uppdrag när det gäller tandvård för asylsökande barn. Med tanke på förväntat antal asylsökande vuxna och barn ges nu också de privata tandläkarna möjlighet att behandla asylsökande barn.

Livmoderhalscancer ska utrotas

Region Kalmar län ställer sig bakom projektet att utrota livmoderhalscancer. 

Projektet är en del i en nationell forskningsstudie som undersöker om utrotning av humant papillomvirus (HPV)  och livmoderhalscancer kan ske snabbare genom att erbjuda unga kvinnor vaccination mot HPV och HPV-test.

Studien riktar sig till kvinnor födda 1994-1998 som inte omfattats av skolvaccinationsprogrammet mot HPV som startade för flickor 2012 och för pojkar sedan hösten 2020.

Då risken för HPV-infektion är som störst bland unga och smittspridningen är låg hos personer över 30 år är målgruppen för projektet just de yngre kvinnor som inte blivit vaccinerade i skolan. Det är den grupp som i dag bedöms löpa allra störst risk att få HPV-infektion.

Kvinnor födda 1994-1998 boende i Kalmars län kommer att bli erbjudna att delta i studien och då få kostnadsfri vaccination mot HPV och HPV-test.

Redan förra året ställde sig samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen där Region Kalmar län ingår bakom att utrota livmoderhalscancer genom att delta i det nationella arbetet som pågår.

Minskade sjuklönekostnader

Region Kalmar läns direkta kostnad för sjuklön minskade under 2021 med 4,9 miljoner kronor till 53,6 miljoner kronor. Det framgår av hälsobokslutet för 2021.

Pandemin har under det gångna året gett fortsatt utslag i sjukfrånvaron i regionen. Sjukfrånvaron var 5,9 procent 2021 mot 6,1 procent 2020. Att jämföra sjukfrånvaron mellan 2020 och 2021 är dock svår att göra på grund av pandemin och rekommendationer om att stanna hemma vid symtom tills man testat sig.

Ett annat mått som lyfts fram i hälsobokslutet är det så kallade frisktalet. Det anger hur stor del av medarbetarna som haft en sjukfrånvaro på högst fem dagar under ett år. Förra år landade frisktalet på 56,6 procent. 27,9 procent av medarbetarna hade ingen sjukdag över huvud taget under 2021.

När det gäller pandemin har 125 händelser anmälts som skador eller tillbud i samband med covid-19. Det kan handla om att man blivit smittad eller löpt risk för att bli smittad.

När det gäller regionens hälsosatsningar för personalen var det drygt 68 procent som utnyttjade friskvårdsbidraget förra året mot 61 procent 2020. 1 000 medarbetare utnyttjade också förmånen att hyra en cykel under 2021, vilket lett till en avsevärd ökning av personer som cyklar till jobbet.

Extra friskvårdsbonus

Regionstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde på tisdagen att utöka friskvårdsbidraget med 3 000 kronor till 5 000 för 2022. Bakgrunden är pandemin och de extraordinära insatser som utförts under lång tid av regionens medarbetare.

Friskvårdsbonusen ska främja återhämtning, hälsa och samhörighet.

Kostnaden beräknas totalt kunna bli 24,5 miljoner kronor om regionens samtliga medarbetare utnyttjar bonusen, som enbart gäller för 2022.

Regionfullmäktige tar slutgiltigt beslut i frågan och utökningen av friskvårdsbidraget sker i maj.

Pandemin syns i patientnämndens ärenden

Ärendena till patientnämnden i Kalmar län ökade med 20 procent förra året.

Totalt visar patientnämndens verksamhetsberättelse 761 registrerade ärenden 2021. De mest vanliga ärendetyperna handlar om delaktighet, undersökning/bedömning, behandling och bemötande.

Under året har tre olika rapporter tagits fram. En av dem handlar om klagomål relaterade till covid-19. Totalt har patientnämnden haft 99 ärenden kring covid-19 under 2021 eller 13 procent av det totala antalet ärenden. I 40 procent av fallen har det handlat om vaccinationer, som information, bokningar, doser, avgifter, dokumentation/intyg, vaccinsorter och biverkningar. Andra frågor som tagits upp är säkra vårdbesök, testning, uppskjuten vård, vård vid bekräftad covid-19, avlidna i covid-19, närståendeperspektiv och långtidscovid.

Patientnämnden är en del av regionen men opartisk och fristående från de vårdgivare som möter patienten inom hälso- och sjukvården. Nämnden gör inga medicinska bedömningar och tar inte ställning till om vårdgivaren gjort rätt eller fel utan ska fungera som en länk mellan patienter och vården. Förutom all offentlig hälso- och sjukvård i länet handlägger också patientnämnden synpunkter gällande länets tolv kommuner och de privata aktörer som har avtal med regionen.

Vill köpa Ellen Keyskolan i Västervik

Region Kalmar län har för avsikt att förvärva Ellen Keyskolan, som gränsar till Västerviks sjukhus. Fastigheten bedöms som viktig för sjukhusets framtida utveckling och expansion. Målet är att köpekontrakt ska upprättas inom tre år.

Avsiktsförklaringen mellan Region Kalmar län och Västerviks kommun är dock inte juridiskt bindande förrän det ersätts av ett köpekontrakt.

Avsiktsförklaringen går vidare till regionfullmäktige som tar beslut.

Votering om väg 35

Det blev votering om väg 35 när regionstyrelsen tog ställning till den regionala transportplanen 2022-2033 på tisdagen

Moderaterna och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna ville lyfta in väg 35 Överum-Ulvsdal i planen. Dels genom en skrivning om att det snarast genomförs en åtgärdsvalsstudie för vägsträckan så att den kan bli en prioriterad satsning i nästa regionala transportplan, för perioden 2026–2037. Dels ville man att det i den regionala transportplanen skulle framgå att vägsträckan skulle kunna bli aktuell redan i planen 2022-2033 om det skulle bli en utökning av den ekonomiska ramen.

Förslaget röstades dock ned med siffrorna 9-6.

Utökning av MR-kapacitet utreds

Regionstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde på tisdagen att det ska genomföras en förstudie för att utöka kapaciteten av magnetkameror vid Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus.

Senast 2026 måste nuvarande kameror bytas ut. En utökning av kapaciteten är nödvändig då allt fler MR-undersökningar efterfrågas.

Tidigare utredning har visat att det varken i Kalmar eller Västervik är möjligt att placera nya magnetkameror i de nuvarande lokalerna.

Förstudien ska ta fram förslag på lokaler som klarar kraven för de nya MR-kamerorna. Till hösten förväntas regionfullmäktige kunna ta ett inriktningsbeslut.

2,7 miljoner till klimatkompensation

Baserat på regionens kostnader för flygresor under 2019 kommer 2,7 miljoner kronor att gå till klimatkompensation i syfte att minska koldioxidutsläppen.

  • 1,2 miljoner används för inköp av fossilfritt flygbränsle.
  • 1 miljoner används till fortsatt utbyggnad av regionens laddinfrastruktur. Det gäller de platser i länet där regionens verksamheter inte har det, exempelvis Emmaboda, Mönsterås, Högsby, Gamleby, Vimmerby och Färjestaden.
  • 500 000 går till riktade satsningar kopplat till hållbar upphandling med fokus på minska klimatpåverkan.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot kompensationen till fossilfritt bränsle och riktade åtgärder till hållbar upphandling.

Analys av arbetstiderna på akuten pågår

För närvarande pågår avtalsförhandlingar mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och löntagarorganisationerna. Samtidigt pågår en lokal analys av arbetstids- och schemamodeller på akuten vid Länssjukhuset i Kalmar. Om det i samband med detta kommer förslag om arbetstider som påverkar kollektivavtalet kommer dessa att tas upp i personalutskottet.

Det svaret ges till Moderaterna och Kristdemokraterna som i ett nämndinitiativ vill genomföra ett pilotprojekt med arbetstidsförkortning på akuten i Kalmar.

M och KD har också krävt förstärkningar av 1177 på telefon då väntetiderna är långa och en översyn av primärvårdens hänvisning av patienter till akuten.

När det gäller 1177 kommer ett utredningsuppdrag att redovisas för regionstyrelsen i maj och när det gäller primärvården anser regionen att det är för enkelt att förklara belastningen på akutmottagningarna med att primärvården hänvisar patienter dit som de själva kan behandla. Fokus bör istället ligga på att utveckla den nära vården.

Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig till förmån för förslagen i skrivelsen. Sverigedemokraterna ställde sig också bakom de tre förslagen i skrivelsen. Vänsterpartiet ställde sig bakom förslaget om ett pilotprojekt med arbetstidsförkortning och gjorde en protokollsanteckning.

Utökning av AT-läkare i regionens intresse

En utökning av antalet AT-läkare ligger i regionens intresse. Samtidigt måste hänsyn tas till att bibehålla kvaliteten, ge rätt förutsättningar för handledning, arbetsuppgifter och lokaler. Ett sedvanligt rekryteringsförfarande och bedömning sker inför anställning av AT-läkare.

Det svaret ges på en skrivelse från Sverigedemokraterna om att inrätta AT-platser för de nio läkare som gått klart läkarutbildningen i Kalmar och nu jobbar som vikarier.

I svaret pekas också på att Kalmar i dag har drygt 19 AT-läkare per 100 000 invånare, en bra bit över SKR:s bedömning att varje region ska erbjuda 16 platser per 100 000 invånare under 2022.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för sitt eget förslag.

Motioner

Vid regionstyrelsens sammanträde behandlades tre motioner som nu går vidare till regionfullmäktige.

  • En motion från Kaj Holst (M) om att Region Kalmar län ska anta en vätgaspolicy och informera om vätgasens bidrag till klimatomställningen besvaras med att det ligger i linje med arbetet för en fossilbränslefri region 2030. I svaret pekas på en utredning som pågår som ska förtydliga regionens fortsatta väg när det gäller bränsle, fordon och infrastruktur.
  • Arbetet inom ambulanssjukvården är ibland fysiskt krävande, men det gäller också andra yrkesgruppen. Det skulle bli svårt med gränsdragningen vilka som ska erbjudas fysträningslokaler på arbetsplatsen och vilka som inte ska det. Med det besvaras en motion från M och KD om att alla nya ambulansstationer som byggs ska ha en fysträningslokal. Moderaterna och Kristdemokraterna ville bifalla motionen.
  • Det pågår ett flertal satsningar i länet för att identifiera och uppmärksamma missbruk och en regional strategi ska tas fram i samverkan med länsstyrelsen, polisen, regionen, länets kommuner och skolorna. Det svaret ges på en motion från Linda Fleetwood (V) om att dels hälsocentralerna i länet ska få ett tydligt uppdrag att hitta och hjälpa dem som drabbats av riskbruk av olika slag och dels ett särskilt uppdrag i samma fråga riktat mot unga människor. Vänsterpartiet ville att motionen skulle bifallas.
Uppdaterad 16 maj 2023 Lämna synpunkter på innehållet