Grafisk bild i gult med regionens logotype.
Pressmeddelande 2021-12-14

525 miljoner i beräknat resultat för 2021

Region Kalmar län beräknas göra ett resultat på 525 miljoner kronor för 2021, vilket är 317 miljoner kronor bättre än budget.

Det framgår av den prognos efter oktober månad som redovisades för regionstyrelsen på tisdagen.

Det prognosticerade resultatet ökar med 99 miljoner kronor i förhållande till delårsprognosen efter augusti. Resultatförbättringen beror på fortsatt ökade statsbidrag avseende vaccinationer och testning/smittspårning, samt att förvaltningarnas budgetavvikelser förbättrats.

Efter tio månader uppgår Region Kalmar läns nettokostnadsutveckling till 3,4 procent. Nettokostnadsutvecklingen beräknas dock komma att öka under slutet av året. Anledningen är att en del coronarelaterade statsbidrag för 2020 bokfördes först i slutet av året. Den totala nettokostnadsutvecklingen för året beräknas till 5,4 procent.

Verksamhetens totala intäkter har under de tio första månader ökat med 17 procent. De coronarelaterade statsbidragen står för huvuddelen - 246 miljoner kronor. Också Kalmar länstrafik som varit ekonomiskt pressat under pandemin visar fram till oktober nu stigande trafikintäkter. I oktober kunde framdörrarna öppnas igen vilket bidragit till ökningen. Motsvarande trend syns också när det gäller intäkterna avseende tandvård och såld vård.

Lönekostnaderna har hittills i år ökat med 6,5 procent, vilket till stor del är ett resultat av extra covidrelaterade ersättningar. Samtidigt har kostnaderna för inhyrd personal ökat med 4,7 procent, ökningen gäller sjuksköterskesidan. Kostnaderna vid Länssjukhuset i Kalmar har ökat med 42 procent medan kostnaderna vid Oskarshamns respektive Västerviks sjukhus har minskat med 23,3 procent respektive 2,8 procent. Kostnaderna för inhyrd personal i relation till egna personalkostnader motsvarar 5,9 procent. Det långsiktiga målet är 2,0 procent.

Tillgänglighet

72 procent av patienterna i Kalmar län fick i oktober en tid till operation/behandling inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 56 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första besök var 87 procent i jämförelse med 72 procent för hela landet. Också när det gäller återbesök inom medicinskt måldatum tillhör Region Kalmar län de bättre.

Vid Oskarshamns sjukhus var omkring 87 procent och vid Västerviks sjukhus 77 procent av patienterna som kom till akutmottagningarna i november färdigbehandlade inom fyra timmar, medan omkring 59 procent av patienterna vid akutmottagningen i Kalmar var klara inom fyra timmar.

Primärvården uppvisar tillgänglighetssiffror över genomsnittet för landet, 85 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral i oktober fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. 98 procent av dem som sökte sig till barn- och ungdomshälsan under november fick tid inom tre dagar. Under 2021 har tillgängligheten aldrig varit under 93 procent någon månad.

För 1177 Vårdguiden på telefon var den genomsnittliga väntetiden 31,42 minuter i november. Andelen samtal som besvaras inom målet nio minuter var fyra procent.

1177.se som är den första ingången till vården har haft en kraftig ökning av alla sina parametrar under pandemin. I november gjordes drygt 326 000 besök i länet på sidan. Nästan 335 662 inloggningar gjordes i e-tjänsterna. 212 172 länsbor hade i november ett konto på 1177.se.

Antalet digitala vårdmöten har dock varit betydligt färre under hösten än vad de var under våren 2021. I november rörde det sig om 783 möten, vilket kan jämföras med 1 100 i november 2020.

Efter stora insatser med bland annat helgarbete har nu folktandvården i det närmaste kommit tillbaka till det läge som rådde före pandemin när det gäller tillgänglighet till tandvård för barn. Också när det gäller patienter med frisktandvårdsavtal syns en klar förbättring i tillgänglighet.

Uppdaterad 14 december 2021 Lämna synpunkter på innehållet