Sedlar i olika valörer.
Pressmeddelande 2019-03-08

22 miljoner kronor till utvecklingsprojekt i länet

Regionala utvecklingsnämnden beslutade på fredagen om drygt 22 miljoner kronor till sju utvecklingsprojekt i länet.

Bidragen kommer från det årliga anslag som Region Kalmar län får från regeringen för regional utveckling.

Västerviks kommun får totalt 4,5 miljoner kronor till projektet Campus i Småland 2030. I projektet ska kommunen, tillsammans med Vimmerby och Hultsfred, skapa förutsättningar för fler utbildningsprogram, fler forskningsprojekt och en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och utbildningar som erbjuds lokalt. 

750 000 kronor beviljades till Kraftsamling Öland där Mörbylånga kommun tillsammans med samverkanspartners ska genomföra insatser för att skapa nya arbetstillfällen och ge människor möjlighet att bo kvar på södra Öland efter Cementas omstrukturering. I projektet ska också undersökas möjligheter för den framtida driften av Eketorp som besöksmål.

Region Kalmar läns projekt Mer Digitalt beviljades 750 000 kr för att minska det digitala utanförskapet och öka den digitala kompetensen hos invånare över 65 år. Projektet genomförs av Telia i samverkan med länets kommuner.

Kalmar Science Park får 6,0 miljoner kronor och Linnéuniversitetet får 1,5 miljoner kronor till det gemensamma projektet E-hälsokluster. Projektet ska skapa en gemensam arena för företag, universitet och offentliga aktörer för utveckling av tjänster, metoder och produkter inom e-hälsa.

Projektet Livsmedelsutveckling Sydost, som drivs av Region Kalmar län, får 4,5 miljoner kronor för ett fortsatt arbete med att utveckla länets livsmedelsbransch inom kött, baljväxter och ägg.

Nämnden beslutade också att Kalmar kommun får 750 000 kronor för att utreda en framtida placering av centralstationen i Kalmar. En nyligen genomförd förstudie har visat på två alternativa lägen, dessa ska nu utredas mer i detalj.

Dessutom beslutade nämnden att bidra med 3,0 miljoner till Almi Kalmar län för projektet Framgångshubb. Projektet ska i samverkan med Gotland, Kronoberg och Jönköpings Almi bolag ta tillvara och utveckla regionens små- och medelstora företag. Almi beviljades också knappt 985 000 kronor för Tillväxtrådgivning Kalmar län 2019.

Besluten rörande projekten E-hälsokluster, Livsmedelsutveckling Sydost, Centralstationen i Kalmar samt Framgångshubb är under förutsättning att projekten även beviljas finansiering av motsvarande belopp via EU:s regionala fond i juni.

Internationell glaskonferens till Glasriket

Den internationella glaskonferensen Glass Art Society 2020 kommer att äga rum i Glasriket. Sedan 1971 har årliga konferenser ägt rum, i huvudsak i USA. 2018 var dock Venedig värd för konferensen och tidigare under 2000-talet har också Amsterdam stått som värd. Årets konferens i slutet av mars äger rum i Florida.

Förutsättningarna för att teckna ett samarbetsavtal med Region Kronoberg för ett delat huvudmannaskap ska nu undersökas. Dels handlar det om att skapa en ny projektorganisation och dels finansieringen. Ett förslag till avsiktsförklaring mellan Region Kalmar län och Glass Art Society ska också tas fram för senare beslut i regionstyrelsen.

Konferensen är tänkt att pågå i tre dagar och ha temat innovation och framtid inom glas med Kalmar, Växjö och Kosta som tänkta huvudorter. Den beräknas kunna samla upp till 1 500 deltagare.

Region Kronoberg har i dag huvudmannaskapet för förarbetet.

Två motioner

Två motioner behandlades också under fredagens möte.

Miljöpartisten Jessica Rydells förslag att regionen köper in och bemannar en särskild buss som är avsedd att köra skolbarn till länets kulturinstitutioner och deras verksamheter avslås av nämnden.

I en annan motion yrkar Miljöpartiet de gröna på att Region Kalmar län ska undersöka vilken typ av barnkulturgaranti som passar Kalmar län bäst samt att Region Kalmar län inför en sådan. Den skulle göra det möjligt för alla barn i Kalmar län att ta del av professionell konst och kultur på ett likvärdigt sätt oberoende vilken kommun man är bosatt i. Regionala utvecklingsnämnden föreslår att motionen besvaras med att arbete redan pågår genom kulturstrategin Relevant samt kommunala kulturplaner för skolan. En policy håller också på att tas fram i samverkan med länets kommuner, kopplat till kulturstrategin. M, KD och SD reserverades sig för ett bifall till att en undersökning sker av vilken typ av barnkulturgaranti som bör införas och att fullmäktige därefter får ta ställning vilken garanti som ska införas.

Båda motionerna slutbehandlas på regionfullmäktige.

Mer information

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör                       
0480-44 83 67

Karin Helmersson, ordförande                                               
070-541 71 76

Pär-Gustav Johansson, vice ordförande                                 
070-317 89 50

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet