Om covid-19 och coronaviruset

Covid-19 sprids fortfarande men eftersom många har vaccinerat sig finns nu ett gott skydd mot allvarlig sjukdom hos de allra flesta.

Detta är de rekommendationer som gäller sedan 9 februari:
  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Inom vård- och äldreomsorg 

Den 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Covid-19 är fortsatt anmälningspliktig, och Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 även fortsatt ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. Sedan den 9 februari rekommenderas regionerna att fokusera testning och smittspårning till att skydda sköra grupper inom hälso- och sjukvården och omsorgen:

  • Hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare ska testas vid symtom på covid-19.
  • Den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma/undvika nära kontakt med andra i minst 5 dagar varav 2 dygn utan feber och med klar förbättring. Rekommendationen kompletterar rekommendationen om stanna hemma och undvika nära kontakt med andra vid sjukdom.
  • Fortsatt arbete med riskreducerande åtgärder efter riskbedömning.

Vårdriktlinjer och annan information för dig som arbetar inom vård och omsorg

Du som arbetar inom privat eller kommunal vård och omsorg hittar information såsom rutiner och riktlinjer för smittspårning, vårdhygien och vaccinationer med mera på vår webbplats Samarbetsportalen.

Uppdaterad 1 april 2022 Lämna synpunkter på innehållet