Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Våra värderingar

Värdegrund

I Region Kalmar län delar vi värderingarna av att vara öppna, engagerade och kunniga i det vi tar oss för. 

Öppet medarbetarskap

Som medarbetare bidrar du till arbetsplatsens utveckling genom att aktivt delta i dialogen. Du visar respekt för och lyssnar på andra och har förståelse för olika åsikter. Du är öppen, tydlig och lyhörd i din kommunikation och bidrar till beslutsfattandet. Som medarbetare har du ett ansvar att aktivt söka den information du behöver för att hantera dina arbetsuppgifter och delta i dialogen kring verksamheten.

Engagerat medarbetarskap

Som medarbetare tar du ett personligt ansvar och är aktiv i ditt arbete. Du uppträder korrekt och visar ett gott omdöme när du företräder Region Kalmar län.

Kunnigt medarbetarskap

Genom professionalitet och kompetens bidrar du till att skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet. Du kommer med förbättringsförslag och idéer i den dagliga verksamheten. Du uppmuntras till att lära av andra och av varandra. Du ger och får återkoppling. I ditt lärande tar du ett eget ansvar. Du är öppen för de förändringar som verksamheten och omvärlden kräver. Du arbetar resultatinriktat mot verksamhetens mål. Som medarbetare förväntas du att följa de lagar, avtal, förordningar och föreskrifter som gäller.

I filmen "Öppet, engagerat och kunnigt - varje dag" berättar medarbetare i våra olika verksamheter vad värdegrunden står för, för dem. 

Bemötande

Bra bemötande, delaktighet och upplevelsen av att vara välkommen är viktiga delar i helhetsupplevelsen av ett möte med någon av våra verksamheter. Som medarbetare samarbetar du med chefer och arbetskamrater. Ditt bidrag är viktigt för arbetsglädjen i arbetsgruppen/teamet. Tillsammans med din chef och kollegor skapas goda arbetsmiljöer för att utföra ett effektivt arbete med goda resultat. 

Filmen ”Vi möter människor – varje dag” vill väcka känslor genom att visa exempel på situationer och miljöer, där människor har olika och ibland flera roller samtidigt; som patient, anhörig, medarbetare, resenär eller medmänniska. Dessa personer är tänkta att stå som symboler för olika sammanhang där vi möter människor.

Miljö och hållbarhet

Vår verksamhet ska stå för en god miljö och ta ett långtgående miljöansvar. Vår vision är: Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv. I den egna organisationen är varje verksamhet ansvarig för att följa gällande lagstiftning och de andra krav som ställs. Verksamheternas mål bidrar till regionens övergripande hållbarhetsmål. För att arbeta på ett strukturerat sätt med miljöfrågor har Region Kalmar län valt att arbeta utefter miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. I verksamheten finns både certifierade enheter och diplomerade. Vi har också brutit ned FN:s globala mål för hållbar utveckling till regional nivå.

För att ge alla medarbetare grundläggande kunskaper i miljö och hållbarhet finns en miljöutbildning i Ping Pong som du kan se när du är inloggad på Region Kalmar läns nätverk.

Jämställdhet och likabehandling

Buss med prideflaggor

Foto: Kalmar länstrafik

Region Kalmar län strävar efter att ta tillvara samtliga medarbetares resurser. Medarbetarnas personligheter och olikheter ska främjas och uppmuntras för att nå och utveckla organisationens mål och åtaganden.

Det är inte olikheterna i sig utan samspelet mellan våra medarbetare som gör mångfald till en framgångsfaktor. Förutsättningarna för att ge regionens invånare en bra service ökar om vår personalsammansättning speglar vår omgivning och det samhälle vi verkar i. Alla medarbetare ska mötas med respekt och ha samma möjligheter och rättigheter. Region Kalmar län accepterar inte, och ser allvarligt på diskriminering, mobbning och trakasserier av alla slag.

Som medarbetare har du ett ansvar för att bemöta andra med respekt och förverkliga en jämställd och fördomsfri arbetsplats. Genom att ta tillvara varandras mångfald utvecklar vi varandra och kvaliteten i Region Kalmar läns verksamhet. Du ser olikhet och mångfald som en styrka i arbetet.

Reflektionsfrågor

Reflektera och diskutera gärna frågorna nedan. 

Reflektionsfrågor

Titta på bemötandefilmen och fundera på vad bemötande betyder för dig i olika sammanhang. 

Bra bemötande, delaktighet och upplevelsen av att vara välkommen är viktiga delar i helhetsupplevelsen av ett möte med någon av våra verksamheter.

Gå till nästa del: Så här fungerar det