Sommarlandskap med gröna åkrar, utsikt över Öland mot fastlandet och Kalmarsund.

Miljö och hållbarhet

Sveriges övergripande miljömål är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Region Kalmar län och övriga 20 regioners arbete har en stor roll i att uppnå de nationella målen.

I arbetet för regional utveckling och hållbar tillväxt är miljöfrågorna en viktig del. Fyra områden prioriteras: vårt vatten, klimatpåverkan och klimatanpassning, en giftfri vardag samt våra unika natur- och kulturmiljöer. Arbetet ska minska den negativa miljöpåverkan, bidra till en effektiv resursanvändning och ett hållbart växande näringsliv. Offentlig sektor ska gå före.

Vårt interna arbete ska vara hälsofrämjande, stå för en god miljö och ta ett långtgående miljöansvar. Strategiska insatser är en av förutsättningarna för att nå vår vision om ett friskare, tryggare och rikare liv med fokus att främja hälsa, förbättra resurshantering och förebygga förorening.

För dig som arbetar med miljöfrågor

Du som arbetar med dessa eller relaterade frågor hittar mer information på Samarbetsportalen. Bland annat om länets klimatsamarbete samt om arbetet med vatten, sjöar och hav.