Sommarlandskap med gröna åkrar, utsikt över Öland mot fastlandet och Kalmarsund.

Miljö och hållbarhet

Sveriges övergripande miljömål är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Region Kalmar län och övriga 20 regioners arbete har en stor roll i att uppnå de nationella målen.

I arbetet för regional utveckling och hållbar tillväxt är miljöfrågorna en viktig del. Fyra områden prioriteras: vårt vatten, klimatpåverkan och klimatanpassning, en giftfri vardag samt våra unika natur- och kulturmiljöer. Arbetet ska minska den negativa miljöpåverkan, bidra till en effektiv resursanvändning och ett hållbart växande näringsliv. Offentlig sektor ska gå före.

Miljöarbetet inom Region Kalmar län

Vårt interna arbete ska vara hälsofrämjande, stå för en god miljö och ta ett långtgående miljöansvar. Strategiska insatser är en av förutsättningarna för att nå vår vision – Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv – med fokus att främja hälsa, förbättra resurshantering och förebygga förorening.

Vårt arbete ska bidra till en hållbar utveckling och minska den negativa påverkan på människa och miljö. Strategiska insatser på olika områden är förutsättningar för att förverkliga detta. Som stöd i detta finns verksamhetsplan för hållbarhet. I den egna organisationen är varje verksamhet ansvarig för att följa gällande lagstiftning och de andra krav som ställs. Verksamheternas mål bidrar till regionens övergripande hållbarhetsmål.

För att arbeta på ett strukturerat sätt med miljöfrågor har Region Kalmar län valt att arbeta utefter miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. I verksamheten finns både certifierade och diplomerade enheter och förvaltningar. 

Sex prioriterade områden

För att bidra till en hållbar utveckling har vi satt upp sex prioriterade målområden med bäring på miljö, social och ekonomisk hållbarhet med kopplade aktiviteter för vårt interna arbete.

Här presenterar vi några exempel på aktiviteter inom varje målområde.

Främja hälsa:

 • Utbildningsinsatser för medarbetare, till exempel e-utbildning i miljö och hållbarhet och inom kemikalieområdet.
 • Verka för hälsosamma matvanor och förebygga övervikt och fetma hos patienter och invånare genom verksamhetsspecifika aktiviteter, exempelvis digitalt stöd, ökad samverkan inom familjecentralerna och uppsökande verksamhet.
 • Genomföra en GAP-analys för att undersöka förutsättningarna för att uppfylla kriterier för en ”antibiotikasmart” region.
 • Servera hälsofrämjande, klimatsmart och ekologisk mat vid våra sjukhus och folkhögskolor.

Varje barns bästa:

 • Fortsatt utvecklingsarbete avseende prövning av barnets bästa och rätt till delaktighet.
 • Verksamheten ska vara utformad så att den ur ett barnperspektiv är fysiskt tillgänglig och trygg.
 • Tillgängliggöra verktyg som finns för att höra in barnets åsikter.

Jämlikt och jämställt:

 • Grundutbildning i jämställdhetsintegrering för medarbetare.
 • Hbtq+-diplomering av Region Kalmar läns verksamheter.
 • Region Kalmar län ska arbeta för möjliga åtgärder inom kollektivtrafiken för att öka tillgängligheten och likvärdigheten för personer med funktionsnedsättning.

Hållbar produktion och konsumtion:

 • Arbeta för att minimera mängden avfall generellt med ett särskilt fokus på matavfall.
 • Återvinningen av material och produkter ska öka genom tydligare krav vid upphandling/inköp och ett väl utbyggt källsorteringssystem.
 • Inom ramen för sydöstra sjukvårdsregionen ska samverkan ske kring cirkulära materialflöden för hjälpmedel och förkläden.

Minska klimatpåverkan och fossilberoende:

 • Nyttja det digitala för ett minskat resande både i tjänst och för patient.
 • Ta fram underlag gällande klimatdeklarationer för byggnader för att på sikt kunna sätta klimatmål för byggnation.
 • Planering och utbyggnad av laddinfrastruktur.
 • Ställa krav på fossilfria samhällsbetalda resor i samband med upphandling, till exempel ambulanser, budbilar och godstransporter.
 • Lokaluppvärmning av egna byggnader är förnybar och vi ska verka för att även inhyrda externa lokaler ska vara fossilfria.

Hållbar byggnation och stadsbildning:

 • En ny strategisk plan samt tillhörande dokument för hållbart byggande och fastighetsförvaltning ska tas fram, till exempel biologisk mångfald, grönytor, klimatanpassning, återbruk, materialåtervinning och avfallshantering.
 • Energieffektiviseringar ska fortsätta enligt energieffektiviseringsplan 2030.

Goda exempel

Arbetet med miljö och hållbar utveckling pågår varje dag i hela organisationen. Många delar är i sig små, men gör stor skillnad sammantaget. Några goda exempel på vårt miljö- och hållbarhetsarbete:

 • Vi har minskat koldioxidutsläppen från vår verksamhet med 63 procent (2021) sedan 2012.
 • Vi har upphandlat giftfria leksaker, hobbymaterial och belöningsleksaker till vårdverksamheten.
 • Vi har installerat en lustgasdestruktor vid länssjukhuset för att minska klimatpåverkan.
 • Vi har ställt om vår busstrafik till 100 procent förnyelsebara drivmedel.
 • Vi har installerat cirka 54 laddplatser för elbil, bland annat vid våra tre sjukhus och andra strategiska platser i länet.
 • Vi använder förnyelsebar el och äger ett eget vindkraftverk som producerar 30 procent av vår totala elförbrukning.
 • Vi har installerat solpaneler på totalt 210 kvadratmeter för varmvattenvärmning, vilket ger cirka 55 000 kWh/år och motsvarar eluppvärmningen av drygt fyra normalstora villor.
 • Vi har hittills installerat 2 120 kvm solceller som producerar förnyelsebar el till egna byggnader i länet. Årligen produceras 210 000 kWh vilket täcker det årliga elbehovet för två hälsocentraler i länet. 
 • Vi har minskat antalet produkter innehållande CMR-ämnen (cancerogena, mutagena, reproduktionstoxiska).
 • Vi har installerat miljövänlig geokyla för att kyla länssjukhuset i Kalmar.

FN:s globala mål i Region Kalmar län

Världens ledare har genom FN förbundit sig till 17 globala mål till år 2030. Agenda 2030 med FN:s globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

Region Kalmar län arbetar med målen på regional nivå.

Globala målen för hållbar utveckling

Foto: n/a

Region Kalmar läns bidrag till Agenda 2030

Ingen fattigdom

De ekonomiska klyftorna har ökat i Sverige, så även barnfattigdomen. Knappa ekonomiska resurser minskar människors handlingsfrihet och möjlighet till en god hälsa. Fattigdom omfattar dock fler dimensioner än den ekonomiska. Vi ska säkerställa att våra invånare har makt och inflytande över sin hälsa och behandling samt att den utbildning och kollektivtrafik vi erbjuder ska vara tillgänglig för alla. Tillsammans med länets kommuner arbetar vi för att socialtjänst, hälso- och sjukvård och skolorna ska ha gemensamma mål för hur vi tillsammans kan arbeta för en god och jämlik hälsa för invånarna. Vi verkar också för att länets invånare får lika rätt till grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser samt till jobb och näringsliv.

Ingen hunger

Vi ska verka för en hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder. Vi jobbar med att minska vårt matsvinn och öka andelen ekologiska och klimatsmarta livsmedel i våra egna verksamheter.

Hälsa och välbefinnande

Region Kalmar län arbetar för en god och jämlik hälsa för alla länets invånare genom ett brett och systematiskt folkhälsoarbete. Genom riktade insatser och samverkan med olika aktörer kan vi stödja invånarna till hälsosamma levnadsvanor. Vi står för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård som syftar till ökad hälsa och välbefinnande genom en säker och tillgänglig hälso- och sjukvård och tandvård. Detta både inom Region Kalmar län och tillsammans med länets kommuner. Ett annat viktigt bidrag är arbetet för minskad antibiotikaresistens. Vi ska även verka för en samhällsplanering och transportinfrastruktur som främjar hälsa och leder till färre olyckor.

God utbildning för alla

Vi har ett övergripande ansvar och nationellt uppdrag för länets kompetensförsörjning. Handlingsprogrammet för kompetensförsörjning utgör grunden för ett gemensamt, långsiktigt arbete med insatser för att matcha arbetsmarknadens behov av utbildning och kompetens i länet. Inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Våra folkhögskolor är en del av länets kompetensförsörjning och spelar en stor roll för folkbildning, integration och som utbildningsaktör för det professionella kulturlivet.

Jämställdhet

Region Kalmar län ska bidra till att kvinnor och män, flickor och pojkar ges lika möjligheter till makt och inflytande, rättigheter och skyldigheter. Detta omfattar bland annat faktorer som ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. Detta synsätt ska genomsyra Region Kalmar läns hela verksamhet både gentemot anställda och mot våra invånare.

Rent vatten och sanitet

Vi ska verka för en effektiv vattenanvändning, en säker vattenförsörjning och en förbättrad vattenkvalitet i länet. Detta sker bland annat genom arbetet med integrerad vattenförvaltning av länets vattenresurser såsom till exempel vattenplanering, vattenråd och projekt. Vi arbetar för att minska vårt eget nyttjande av vatten som resurs. Genom att ställa krav vid upphandling och följa rutiner för avfallshantering säkerställer vi att läkemedelsrester, mikroplaster och kemikalier inte hamnar i avloppsvattnet i onödan.

Hållbar energi för alla

Vi ska arbeta för en effektivare energianvändning och en ökad andel förnybar energi samt stötta forskning, teknik och investeringar för ren energi. Vi väljer förnybar el i våra egenägda fastigheter. Energi för uppvärmning är i huvudsak förnybar. På så vis bidrar vi till energi utan utsläpp av hälsofarliga partiklar. Hushållning med energi är viktig i våra lokaler och vid inköp av till exempel medicinteknisk utrustning.

Anständiga arbetsvillkor för alla och ekonomisk tillväxt

En inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt genom till exempel innovation och förbättrad resurseffektivitet är något Region Kalmar län främjar. Vi ska hushålla med skattemedel på ett ansvarsfullt sätt, erbjuda anständiga arbetsvillkor och främja inkludering samt ungas anställning, utbildning och praktik. Vi arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö för alla och strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Som organisation ska vi bidra till inkluderande samhällsplanering samt till ökad hållbarhet inom industri och infrastruktur samt uppmuntra forskning och innovation. Vi ska verka för att öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik och göra den tillgänglig för våra invånare. Genom riktade insatser och stöd arbetar vi för att främja en hållbar utveckling inom näringslivet.

Minskad ojämlikhet

Invånarna ska erbjudas en rättvis tillgång till service och förhållanden som främjar en god hälsa, exempelvis utbildning, arbete och kollektivtrafik. Invånarnas behov ska mötas på bästa sätt, kompetensmässigt och geografiskt. Vår hälso- och sjukvård ska vara jämlik och vård ska ges utifrån behov. Det innebär att vården ska hålla god kvalitet oavsett patientens ålder, kön, könsuttryck eller könsidentitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund eller sexuella läggning. Region Kalmar län strävar efter att ta tillvara samtliga medarbetares resurser. Medarbetarnas individualiteter och olikheter ska främjas och uppmuntras för att nå och utveckla organisationens mål och åtaganden. Alla medarbetare ska mötas med respekt och ha samma möjligheter och rättigheter. Region Kalmar län accepterar inte, och ser allvarligt på diskriminering, mobbning och trakasserier av alla slag.

Hållbara städer och samhällen

Vi ska främja nationell och regional samhällsplanering samt hållbara  transportsystem som är tillgängliga för alla. Vi ska också bidra till att skydda länets kultur- och naturarv. En samhällsplanering som stödjer befolkningens hälsa är en viktig utgångspunkt i arbetet för en jämlik hälsa. Region Kalmar läns byggnader och kollektivtrafik ska vara inkluderande, trygga, säkra och hållbara. Vi bidrar till hållbart byggande och bebyggda miljöer som rymmer fungerande grön infrastruktur och hållbar planering av kollektivtrafiken. I detta arbete riktas särskild uppmärksamhet mot behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

Hållbar konsumtion och produktion

Vi ska verka för en hållbar konsumtion och produktion i hela länet, liksom för en hållbar förvaltning och användning av naturresurser, en cirkulär ekonomi, minskade avfallsmängder och en ansvarsfull hantering av kemikalier. Detta sker genom att vi strävar efter att minska miljö- och hälsofarliga ämnen i produkter, förebygga uppkomsten av avfall genom återbruk samt genom att öka andelen avfall till återvinning. Ett led i detta arbete är att ställa relevanta krav vid upphandling av produkter, tjänster och byggnation.

Bekämpa klimatförändringen

Region Kalmar län bidrar till minskad klimatpåverkan genom till exempel arbetet med fossilfria transporter, förnybar el och minskade utsläpp av lustgas. Vi arbetar också med att anpassa vår verksamhet och stötta länet inför ett förändrat klimat. Det sker till exempel genom informationsinsatser till invånare och genom att se över den egna verksamhetens kylbehov och vidta åtgärder för att våra lokaler ska klara extrema väder.

Hav och marina resurser

Vi verkar för att förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet. Vi ska också verka för att öka den ekonomiska nyttan av hållbar hantering av marina resurser. Genom goda avfallsrutiner minskar vi utsläpp av skadliga kemikalier, mikroplaster och läkemedel i avlopp. Genom att ställa krav i upphandling av fisk och skaldjur bidrar vi till hållbara fiskemetoder och livskraftiga fiskebestånd.

Ekosystem och biologisk mångfald

Vi ska verka för att skydda, bevara och restaurera den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer. Vi ska också främja ett hållbart nyttjande av ekosystem på land och i vatten. Upphandlingar och egna byggnationer ska genomföras och upprättas på ett hållbart sätt och utan att undergräva biologisk mångfald. Exempel är på detta är dämmet vid länssjukhuset och våra gröna sedumtak.

Fredliga och inkluderande samhällen

Genom att leva våra värderingar öppet, engagerat och kunnigt bidrar Region Kalmar län till ett fredligt och inkluderande samhälle. Ett bra bemötande internt och externt är självklart för att bidra till ett öppet samhälle. Vi ska vara uppmärksamma i såväl vår verksamhet som i kontakt med invånare när det gäller alla former av våld, övergrepp och utnyttjande. Vi motarbetar alla former av diskriminering.

Genomförande och globalt partnerskap

Vi arbetar för att främja utveckling, överföring och dela med oss av goda exempel och ny teknik. Erfarenhetsutbyte med regioner, näringsliv, offentliga aktörer, organisationer och universitet både inom Sverige och internationellt är av stor vikt för utveckling av vår verksamhet.

För dig som arbetar med miljö och hållbar utveckling

Du som arbetar med miljöfrågor och hållbar utveckling hittar mer information på vår webbplats för regional utveckling.