Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Sommarlandskap med gröna åkrar, utsikt över Öland mot fastlandet och Kalmarsund.

Miljö och hållbarhet

Sveriges övergripande miljömål är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Region Kalmar län och övriga 20 regioners arbete har en stor roll i att uppnå de nationella målen.

I arbetet för regional utveckling och hållbar tillväxt är miljöfrågorna en viktig del. Fyra områden prioriteras: vårt vatten, klimatpåverkan och klimatanpassning, en giftfri vardag samt våra unika natur- och kulturmiljöer. Arbetet ska minska den negativa miljöpåverkan, bidra till en effektiv resursanvändning och ett hållbart växande näringsliv. Offentlig sektor ska gå före.

Miljöarbetet inom Region Kalmar län

Vårt interna arbete ska vara hälsofrämjande, stå för en god miljö och ta ett långtgående miljöansvar. Strategiska insatser är en av förutsättningarna för att nå vår vision – Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv – med fokus att främja hälsa, förbättra resurshantering och förebygga förorening.

Vårt arbete ska bidra till en hållbar utveckling och minska den negativa påverkan på människa och miljö. Strategiska insatser på olika områden är förutsättningar för att förverkliga detta. Som stöd i detta finns verksamhetsplan för hållbarhet. I den egna organisationen är varje verksamhet ansvarig för att följa gällande lagstiftning och de andra krav som ställs. Verksamheternas mål bidrar till regionens övergripande hållbarhetsmål.

För att arbeta på ett strukturerat sätt med miljöfrågor har Region Kalmar län valt att arbeta utefter miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. I verksamheten finns både certifierade och diplomerade enheter och förvaltningar. 

Sex prioriterade områden

För att bidra till en hållbar utveckling har vi satt upp sex prioriterade målområden med bäring på miljö, social och ekonomisk hållbarhet med kopplade aktiviteter för vårt interna arbete.

Här presenterar vi några exempel på aktiviteter inom varje målområde.

Främja hälsa:

 • Utbildningsinsatser för medarbetare, till exempel e-utbildning i miljö och hållbarhet och inom kemikalieområdet.
 • Verka för hälsosamma matvanor och förebygga övervikt och fetma hos patienter och invånare genom verksamhetsspecifika aktiviteter, exempelvis digitalt stöd, ökad samverkan inom familjecentralerna och uppsökande verksamhet.
 • Genomföra en GAP-analys för att undersöka förutsättningarna för att uppfylla kriterier för en ”antibiotikasmart” region.
 • Servera hälsofrämjande, klimatsmart och ekologisk mat vid våra sjukhus och folkhögskolor.

Varje barns bästa:

 • Fortsatt utvecklingsarbete avseende prövning av barnets bästa och rätt till delaktighet.
 • Verksamheten ska vara utformad så att den ur ett barnperspektiv är fysiskt tillgänglig och trygg.
 • Tillgängliggöra verktyg som finns för att höra in barnets åsikter.

Jämlikt och jämställt:

 • Grundutbildning i jämställdhetsintegrering för medarbetare.
 • Hbtq+-diplomering av Region Kalmar läns verksamheter.
 • Region Kalmar län ska arbeta för möjliga åtgärder inom kollektivtrafiken för att öka tillgängligheten och likvärdigheten för personer med funktionsnedsättning.

Hållbar produktion och konsumtion:

 • Arbeta för att minimera mängden avfall generellt med ett särskilt fokus på matavfall.
 • Återvinningen av material och produkter ska öka genom tydligare krav vid upphandling/inköp och ett väl utbyggt källsorteringssystem.
 • Inom ramen för sydöstra sjukvårdsregionen ska samverkan ske kring cirkulära materialflöden för hjälpmedel och förkläden.

Minska klimatpåverkan och fossilberoende:

 • Nyttja det digitala för ett minskat resande både i tjänst och för patient.
 • Ta fram underlag gällande klimatdeklarationer för byggnader för att på sikt kunna sätta klimatmål för byggnation.
 • Planering och utbyggnad av laddinfrastruktur.
 • Ställa krav på fossilfria samhällsbetalda resor i samband med upphandling, till exempel ambulanser, budbilar och godstransporter.
 • Lokaluppvärmning av egna byggnader är förnybar och vi ska verka för att även inhyrda externa lokaler ska vara fossilfria.

Hållbar byggnation och stadsbildning:

 • En ny strategisk plan samt tillhörande dokument för hållbart byggande och fastighetsförvaltning ska tas fram, till exempel biologisk mångfald, grönytor, klimatanpassning, återbruk, materialåtervinning och avfallshantering.
 • Energieffektiviseringar ska fortsätta enligt energieffektiviseringsplan 2030.

Goda exempel

Arbetet med miljö och hållbar utveckling pågår varje dag i hela organisationen. Många delar är i sig små, men gör stor skillnad sammantaget. Några goda exempel på vårt miljö- och hållbarhetsarbete:

 • Vi har minskat koldioxidutsläppen från vår verksamhet med 63 procent (2021) sedan 2012.
 • Vi har upphandlat giftfria leksaker, hobbymaterial och belöningsleksaker till vårdverksamheten.
 • Vi har installerat en lustgasdestruktor vid länssjukhuset för att minska klimatpåverkan.
 • Vi har ställt om vår busstrafik till 100 procent förnyelsebara drivmedel.
 • Vi har installerat cirka 54 laddplatser för elbil, bland annat vid våra tre sjukhus och andra strategiska platser i länet.
 • Vi använder förnyelsebar el och äger ett eget vindkraftverk som producerar 30 procent av vår totala elförbrukning.
 • Vi har installerat solpaneler på totalt 210 kvadratmeter för varmvattenvärmning, vilket ger cirka 55 000 kWh/år och motsvarar eluppvärmningen av drygt fyra normalstora villor.
 • Vi har hittills installerat 2 120 kvm solceller som producerar förnyelsebar el till egna byggnader i länet. Årligen produceras 210 000 kWh vilket täcker det årliga elbehovet för två hälsocentraler i länet. 
 • Vi har minskat antalet produkter innehållande CMR-ämnen (cancerogena, mutagena, reproduktionstoxiska).
 • Vi har installerat miljövänlig geokyla för att kyla länssjukhuset i Kalmar.

För dig som arbetar med miljö och hållbar utveckling

Du som arbetar med miljöfrågor och hållbar utveckling hittar mer information på vår webbplats för regional utveckling.