Vi utvecklar kulturen

Vi arbetar för att du ska ha tillgång till ett rikt, varierat och offentligt finansierat kulturutbud.

Kultur fyller flera funktioner i samhället och bidrar på olika sätt till kreativitet, nya tankesätt och samhällsutveckling. Kultur hjälper oss att förstå vår samtid, ger oss möjlighet att utveckla våra sinnen och låter oss uppleva glädje, lust, sorg och dramatik.

Vårt uppdrag är att se till att kulturen är en naturlig del i din vardag – i allt ifrån sagostunden på biblioteket, till att du möter kultur i skolan, i föreningsliv, i kulturskolan och inom olika kulturverksamheter. Arbetet utgår från Kalmar läns regionala kulturplan som vi tar fram tillsammans med länets kommuner, länsstyrelsen, kulturorganisationer, föreningar och civilsamhället. I planen redogör vi för Kalmar läns regionala förutsättningar och för vilka kultursatsningar som vi vill prioritera under kommande år.

För dig som arbetar med kultur

Du som arbetar med kulturfrågor eller relaterade frågor hittar mer information på Samarbetsportalen. Bland annat mer om kulturplanen, offentlig konst, Regionsamverkan Sydsverige, pågående kulturprojekt med mera.