Symbol för FNs globala mål för hållbar utveckling

Globala mål i Region Kalmar län

Världens ledare har genom FN förbundit sig till 17 globala mål till år 2030. Region Kalmar län arbetar med målen på regional nivå.

Agenda 2030 med FNs Globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

Region Kalmar läns bidrag till Agenda 2030

Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Vi ska säkerställa att våra invånare har makt och inflytande över sin hälsa och behandling och att den utbildning och kollektivtrafik vi erbjuder ska vara tillgänglig för alla. Tillsammans med länets kommuner arbetar vi för att socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola i Kalmar län ska ha gemensamma mål och samsyn kring hur vi gemensamt kan arbeta för att skapa en god och jämlik hälsa för invånarna. Vi verkar också för att länets invånare får lika rätt till grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser – till jobb och näringsliv.

Ingen hunger

Vi ska verka för en hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder och för att utveckla­ regionens infrastruktur. Vi bidrar också genom att uppmuntra och informera om hur man uppnår bättre matvanor.  Vi jobbar med att minska vårt matsvinn och öka andelen ekologiska och klimatsmarta livsmedel i våra egna verksamheter.

Hälsa och välbefinnande

Region Kalmar län arbetar för en god och jämlik hälsa för alla länets invånare genom ett brett och systematiskt folkhälsoarbete. Genom både universella och riktade insatser och i samverkan med olika aktörer kan vi stödja till hälsosamma levnadsvanor. Vi står för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård som syftar till ökad hälsa och välbefinnande genom en säker och tillgänglig hälso- och sjukvård samt tandvård. Detta både inom Region Kalmar län och tillsammans med länets kommuner. Ett annat viktigt bidrag är arbetet för minskad antibiotika­resistens. Vi ska även verka för en transportinfrastruktur och planering som leder till färre olyckor.

God utbildning för alla

Vi har ett övergripande ansvar och nationellt uppdrag för länets kompetensförsörjning. Handlingsprogrammet för kompetensförsörjning utgör grunden för ett gemensamt långsiktigt arbete med insatser för att matcha arbetsmarknadens behov av utbildning och kompetens i länet. Inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämstäl­ldhet i varje samhälle. Våra folkhögskolor är en del av länets kompetensförsörjning och spelar en stor roll för folkbildning, integration och som utbildningsaktör för det professionella kulturlivet.

Jämställdhet

Vi bidrar till att kvinnor och män, flickor och pojkar ges lika möjligheter till makt och inflytande, rättigheter och skyldigheter. Detta innebär exempelvis lika villkor för ersättning, föräldraledighet, utbildning, möjlighet till ledarskap på alla beslutsnivåer i vår verksamhet och att våra invånare får samma möjligheter och förutsättningar till delaktighet. Ekonomiska resurser ska fördelas på ett jämställt sätt.

Rent vatten och sanitet

Vi ska verka för en effektiv vattenanvändning, en säker vattenförsörjning och en förbättrad vattenkvalité i länet. Detta sker bl.a. genom arbetet med integrerad vattenförvaltning av länets vattenresurser såsom t.ex. ­vattenplanering, vattenråd och ­projekt. Vi arbetar för att minska vårt eget nyttjande av vatten som resurs. Genom att ställa krav vid upphandling och följa rutiner för avfalls­hantering säkerställer vi att läkemedels­rester, mikroplaster och kemikalier inte hamnar i avlopps­vattnet i onödan.

Hållbar energi för alla

Vi ska arbeta för en effektivare energi­­användning och en ökad ­andel förnybar energi samt stötta forskning, teknik och investeringar för ren energi. Vi väljer förnyelsebar el i våra egenägda fastigheter och försörjer verksamheten med ren förnyelsebar energi. På så vis bidrar vi till ­energi utan utsläpp av hälsofarliga partiklar. Hushållning med energi är viktig i våra lokaler och vid inköp av t.ex. medicinteknisk utrustning.

Anständiga arbetsvillkor för alla och ekonomisk tillväxt

Vi verkar för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt i Kalmar län och främjar ekonomisk produktivitet genom t.ex. innovation och förbättrad resurseffektivitet. Vi ska hushålla med skattemedel på ett ansvarsfullt sätt. Vi ska erbjuda anständiga arbetsvillkor för alla medarbetare och främja ungas anställning, utbildning och praktik. Vi arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö för alla och vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vi ska bidra till inkluderande infrastrukturer samt till ökad hållbarhet inom industri och infrastruktur. Vi ska också uppmuntra forskning och innovation. Vi ska verka för att öka ­tillgången till informations- och kommunikationsteknik och göra den tillgänglig för våra invånare. Genom riktade insatser och stöd arbetar vi för att främja en hållbar utveckling inom näringslivet.

Minskad ojämlikhet

Vi ska erbjuda invånarna en rättvis tillgång till service och till förhållanden som främjar en god hälsa, exempelvis utbildning, arbete och kollektivtrafik. Vi ska erbjuda jämlik hälso- och sjukvård där alla får vård utifrån sina behov och att vården håller en god kvalitet oavsett vem som är patient. Invånarnas behov ska mötas på bästa sätt, kompetensmässigt och geografiskt.

Hållbara städer och samhällen

Vi ska främja nationell och regional utvecklingsplanering samt hållbara transportsystem som är tillgängliga för alla. Vi ska också bidra till att skydda länets kultur- och naturarv. En samhällsplanering som stödjer befolkningens hälsa är en viktig utgångspunkt i arbetet för en jämlik hälsa. Region Kalmar läns byggnader och kollektivtrafik ska vara inkluderande, trygga, säkra och hållbara. Vi bidrar till hållbart byggande och bebyggda miljöer som rymmer fungerande grön infrastruktur och hållbar planering av kollektivtrafiken. I detta arbete ställs särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

Hållbar konsumtion och produktion

Vi ska verka för en hållbar konsumtion och produktion i hela länet, liksom för en hållbar förvaltning och användning av naturresurser, en cirkulär ekonomi, minskade avfallsmängder och en ansvarsfull hantering av kemikalier. Detta sker genom att vi strävar efter att minska miljö- och hälsofarliga ämnen i produkter, förebygga uppkomsten av avfall och öka andelen avfall till återvinning.  Ett led i detta arbete är att ställa relevanta krav vid upphandling av produkter, tjänster och byggnation. 

Bekämpa klimatförändringen

Vi ska bidra till minskad klimatpåverkan samt bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Bidrag till detta är exempelvis arbetet med fossilfria transporter, förnyelsebar el och minskade utsläpp av lustgas. Vi arbetar också med att se över behovet av att anpassa vår verksamhet och stötta länet för ett förändrat klimat. Det sker t.ex. genom informationsinsatser till invånare, se över kylbehov i våra lokaler samt åtgärder för att klara extrema väder.

Hav och marina resurser

Vi jobbar för att förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet. Vi ska också verka för att öka den ekonomiska nyttan av hållbar hantering av marina resurser. Genom goda avfallsrutiner minskar vi utsläpp av skadliga kemikalier, mikroplaster och läkemedel i avlopp. Genom att ställa krav i upphandling av fisk och skaldjur bidrar vi till hållbara fiskemetoder och livskraftiga bestånd.

Ekosystem och biologisk mångfald

Vi ska verka för att skydda, bevara och restaurera den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer. Vi ska också främja ett hållbart nyttjande av ekosystem på land och i vatten. Upphandlingar och egna byggnationer ska genomföras och upprättas på ett hållbart sätt och utan att undergräva biologisk mångfald. Exempel på detta är dämmet vid länssjukhuset och våra gröna sedumtak.

Fredliga och inkluderande samhällen

Vi bidrar till fredliga och inkluderande samhällen genom att leva våra värderingar öppet, engagerat och kunnigt. Ett bra bemötande internt och externt är självklart för att bidra till ett öppet samhälle. Vi ska vara uppmärksamma i vår verksamhet och i kontakt med invånare när det gäller alla typer av våld, övergrepp och utnyttjande. Vi motarbetar alla former av diskriminering.

Genomförande och globalt partnerskap

Vi jobbar för att främja utveckling, överföring och spridning av goda exempel och ny teknik. Erfarenhetsutbyte med regioner, näringsliv, offentliga aktörer, organisationer och universitet både inom Sverige och internationellt är av stor vikt för utveckling av vår verksamhet.

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 28 januari 2022 Lämna synpunkter på innehållet