Symbol för FNs globala mål för hållbar utveckling

Globala mål i Region Kalmar län

Världens ledare har genom FN förbundit sig till 17 globala mål till år 2030. Region Kalmar län arbetar med målen på regional nivå.

Agenda 2030 med FNs Globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

Region Kalmar läns bidrag till Agenda 2030

Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Vi ska säkerställa att våra invånare har makt och inflytande över sin hälsa och behandling och att den utbildning och kollektivtrafik vi erbjuder ska vara för alla. Vi verkar också för att länets invånare får lika rätt till grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser – till jobb och näringsliv.

Ingen hunger

Vi ska verka för en hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder och till att utveckla regionens infrastruktur. Vi bidrar också genom att uppmuntra och informera om hur man uppnår en bättre kosthållning exempelvis via våra livsstilscoacher och kom igång-satsningar. Vi jobbar med att minska vårt matsvinn och öka andelen ekologiska och klimatsmarta livsmedel i våra egna verksamheter.

Hälsa och välbefinnande

Vår kärnverksamhet syftar till ökad hälsa och välbefinnande genom en säker och tillgänglig hälso- och sjukvård samt tandvård. Vi bidrar även genom ett förebyggande folkhälsoarbete med fokus på livsstilsrelaterade frågor som tobaksavvänjning, fysisk aktivitet. Ett annat viktigt bidrag är att vi arbetar för minskad antibiotikaresistens. Vi verkar också för en transportinfrastruktur och planering som leder till färre olyckor.

God utbildning för alla

Inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Genom att erbjuda ett jämlikt utbud av utbildningar vid våra folkhögskolor kan vi bidra till målet god utbildning för alla. Men även genom att öka kunskapen om hållbar utveckling till våra medarbetare och invånare. Vi verkar för att våra utbildningar matchas mot länets kompetensbehov. Vi arbetar också tillsammans med lärcentra och andra utbildningsanordnare för att få till en bättre matchning på den regionala arbetsmarknaden.

Jämställdhet

Vi bidrar till att kvinnor och män ges lika möjligheter till makt och inflytande, rättigheter och skyldigheter. Lika villkor för ersättning, föräldraledighet, utbildning, möjlighet till ledarskap på alla beslutsnivåer i vår verksamhet. Att patienter får samma möjligheter och förutsättningar att vara delaktiga när det gäller behandling och vård. Vidare att länets regionala utvecklingsmedel fördelas på ett jämställt sätt.

Rent vatten och sanitet

Vi ska verka för en effektiv vattenanvändning, en säker vattenförsörjning och en förbättrad vattenkvalité i länet. Vi arbetar för att minska vårt eget nyttjande av vatten som resurs. Genom att ställa krav vid upphandling och följa rutiner för avfallshantering säkerställer vi att läkemedelsrester, mikroplaster och kemikalier inte hamnar i avloppsvattnet i onödan.

Hållbar energi för alla

Vi ska arbeta för en effektivare energianvändning och en ökad andel förnybar energi samt stötta forskning, teknik och investeringar för ren energi. Vi väljer förnyelsebar el i våra egenägda fastigheter och genom sol och vindkraft försörjer vi verksamheten med ren energi. På så vis bidrar vi till energi utan utsläpp av hälsofarliga partiklar. Hushållning med energi är viktig i våra lokaler och vid inköp av medicinteknisk utrustning.

Anständiga arbetsvillkor för alla och ekonomisk tillväxt

Vi verkar för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt i Kalmar län och främja ekonomisk produktivitet genom t ex innovation och förbättrad resurseffektivitet. Vi ska hushålla med skattemedel på ett ansvarsfullt sätt. Vi ska erbjuda anständiga arbetsvillkor för alla medarbetare och främja ungas anställning, utbildning och praktik. Vi arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö för alla och vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vi ska bidra till inkluderande infrastrukturer samt för ökad hållbarhet inom industri och infrastruktur. Vi ska också bidra till den vetenskapliga forskningen och uppmuntra innovation. Vi ska verka för att öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik och göra den tillgänglig för våra invånare.

Minskad ojämlikhet

Att vi erbjuder rättvis tillgång till service och till förhållanden som främjar en god hälsa, exempelvis utbildning, arbete och kollektivtrafik.

Hållbara städer och samhällen

Vi ska främja nationell och regional utvecklingsplanering samt hållbara transportsystem som är tillgängliga för alla. Vi ska också bidra till att skydda länets kultur- och naturarv. Region Kalmar läns byggnader och kollektivtrafik ska vara inkluderande, trygga, säkra och hållbara. Vi bidrar till hållbart byggande och hållbar planering av kollektivtrafiken med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

Hållbar konsumtion och produktion

Vi ska verka för en hållbar konsumtion och produktion i hela länet, liksom för en hållbar förvaltning och användning av naturresurser, minskade avfallsmängder och en ansvarsfull hantering av kemikalier. Detta sker genom att vi strävar efter att minska miljö- och hälsofarliga ämnen i produkter, förebygga uppkomsten av avfall och öka andelen avfall till återvinning.  Ett led i detta arbete är att ställa relevanta krav vid upphandling av produkter och tjänster.

Bekämpa klimatförändringen

Vi ska bidra till och vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Detta gör vi exempelvis genom fossilfri fordonsflotta, förnyelsebar el och minskade utsläpp av lustgas.

Hav och marina resurser

Vi jobbar för att förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet. Vi ska också verka för att öka den ekonomiska nyttan av hållbar hantering av marina resurser. Genom goda avfallsrutiner minskar vi utsläpp av skadliga kemikalier, mikroplaster och läkemedel i avlopp. Genom att ställa krav i upphandling av fisk bidrar vi till hållbara fiskemetoder och livskraftiga bestånd.

Ekosystem och biologisk mångfald

Vi ska verka för att skydda, bevara och restaurera den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer. Vi ska också främja ett hållbart nyttjande av ekosystem på land och i vatten. Upphandlingar och egna byggnationer ska genomföras och upprättas på ett hållbart sätt och utan att undergräva biologisk mångfald. Ett exempel är dämmet vid länssjukhuset där dagvatten renas och växtligheten bidrar till biologisk mångfald. Gröna sedumtak är ett annat exempel.

Fredliga och inkluderande samhällen

Vi bidrar till fredliga och inkluderande samhällen genom att leva våra värderingar öppet, engagerat och kunnigt. Ett bra bemötande internt och externt är självklart för att bidra till ett öppet samhälle. Vi ska vara uppmärksamma i vår verksamhet, och i kontakt med invånare när det gäller alla typer av våld, övergrepp, utnyttjande av alla former.

Genomförande och globalt partnerskap

Vi jobbar för att främja utveckling, överföring och spridning av goda exempel och ny teknik. Erfarenhetsutbyte med regioner, näringsliv, offentliga aktörer, organisationer och universitet båda inom Sverige och internationellt är av stor vikt för utveckling av vår verksamhet.

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser