Familj som cyklar.

Våra fokusområden inom folkhälsa

Här kan du ta del av de områden som är särskilt prioriterade för oss just nu när det kommer till att stödja länets invånare i att göra hälsosamma val.

Tobak

Att vara tobaksfri är en av de viktigaste förebyggande insatserna du kan göra för din hälsa. I Sverige har tobaksbruket minskat sedan i mitten av 80-talet men fortfarande är daglig rökning den enskilda levnadsvana som skapar störst ohälsa i Sverige. Varje år dör 12 000 människor i vårt land till följd av sin egen eller andras rökning.

Pågående insatser

Region Kalmar län har som mål att länet ska vara tobaksfritt år 2025 och har anslutit sig till opinionsbildningsprojektet "Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025". För att nå målet finns en strategi och en handlingsplan med aktiviteter som ska stötta länets invånare till att uppnå tobaksfrihet.

För att få bort tobaksbruket i länets alla högstadie- och gymnasieskolor bedriver Region Kalmar län ett långsiktigt arbete bedrivs i samråd med länets kommuner. Vi  arbetar med Tobaksfri duo på högstadiet och Tobaksfri Utmaning på länets gymnasieskolor. Målet är att alla elever i åk 9 ska vara tobaksfria 2020.

För att motivera till tobaksfrihet arbetar Region Kalmar län också för en utökning av tobaksfria miljöer och erbjuder stöd via tobaksavvänjare på länets hälsocentraler. Särskilda insatser ska tas fram för att stödja goda levnadsvanor för prioriterade grupper; gravida, asylsökande och personer med psykisk sjukdom.

Kontakt

Marie Tigerryd

Folkhälsoutvecklare

0480-842 13

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet gör så att du kan koncentrera dig bättre, lära dig mer, får bättre minne och sänker din stress nivå. Att vara fysiskt aktiv är en viktig faktor för att förebygga och behandla bland annat hjärt/kärlsjukdom, stroke, diabetes typ 2, cancer och psykisk ohälsa.

Människan har gått från fysiskt krävande arbeten där man varit beroende av att med egen kraft transportera sig till att idag tillbringa allt mer tid stillasittande under transport, jobb och fritid. Fysisk aktivitet är inte längre en del av de vardagliga rutinerna utan ses som ett motionspass och träning. Allt fler människor blir sjuka av stillasittande arbete och brist på rörelse och motion på fritiden. Samtidigt ökar kunskapen om betydelsen av fysisk aktivitet för folkhälsan.

Pågående och planerade insatser

Andelen fysiskt aktiva varierar i länet. Region Kalmar län prioriterar insatser för särskilda grupper däribland barn och unga samt äldre. Riktade insatser såsom "Kom igång"-satsningen och Sund Smart Stark Senior har gjorts i samverkan med kommuner, bildningsförbund och föreningsliv. Detta sker också i samarbete med Generation Pep som arbetar för att kraftsamla för en mer jämlik hälsa hos barn och unga.

2021 är det friluftslivets år och Region Kalmar län arbetar på olika sätt för att främja att fler invånare upptäcker värdet av att vara ute i naturen. Speciella insatser görs riktade till beslutsfattare, chefer, barn och unga samt nya svenskar och till dem som inte vistas i naturen.

Tillsammans med RF-SISU Småland, föreningslivet via Högby IF och Kalmar FF samt Sveriges Radio P4 Kalmar arrangerar Region Kalmar län årligen "Världens Barn-loppet" med syfte att uppmuntra och inspirera länets invånare till fysisk aktivitet. 2021 arrangerades ett fysisk och digitalt lopp.   

Arbetet med fysisk aktivitet och satsningen "Kom igång" finns idag integrerad i vår Hållbarhetsplan.

Läs inbjudan till kursen Sund Smart Stark Senior i Högsby

Läs inbjudan till Kunskapsdag om friluftsliv

Läs inbjudan till Kom igång aktivitet i Emmaboda

Kontakt

Hanna Johansson

Folkhälsoutvecklare med ansvarsområde fysisk aktivitet

0480-445 227

Psykisk hälsa och suicidprevention

Psykisk hälsa är en viktig resurs ur ett välbefinnandeperspektiv och kan bidra till att livet upplevs som meningsfullt. God psykisk hälsa ökar dessutom motståndskraften mot sjukdomar och bidrar till att vi kan hantera påfrestningar i vardagen.

Den psykiska ohälsan har ökat i Sverige, framför allt bland unga där andelen med ångest, oro och sömnproblem har tredubblats sedan 90-talet. Nära 1 miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form av psykisk ohälsa och nästan varannan person kommer någon gång i livet att drabbas.

Pågående och planerade insatser

Region Kalmar län har tillsammans med länets kommuner en antagen handlingsplan för suicidprevention där aktiviteter för ökad kunskap och medvetenhet kring psykisk ohälsa och självmord har stort fokus. Exempel på detta är utbildningsinsatserna MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa), SPiSS (Suicidprevention i Svensk Sjukvård) och Psyk E-Bas. Vi samordnar även en ny satsning på YAM (Youth Aware of Mental Health) som är ett evidensbaserat skolprogram med syfte att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar bland länets högstadieelever.

Vi har också som första region tagit fram ett Standardiserat Vårdförlopp för Suicidprevention (SVFSP) som just nu testas i länets norra del. SVFSP innebär nya arbetssätt, användande av specifika remissmallar, förbättrad uppföljning av patienter och tydlig involvering av närstående.

Kontakt

Cecilia Gamme

Folkhälsoutvecklare med ansvarsområde psykisk hälsa/suicidprevention

Jämställdhet på lika villkor

Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar, har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en grundläggande rättighet för alla och har ett stort värde i en demokrati.

Region Kalmar län har som eget mål att jämställdhetsintegrera all verksamhet så att vi kan erbjuda alla invånare en likvärdig service, oavsett kön. Detta innebär bland annat att könsuppdela statistik, analysera osakliga skillnader mellan könen och mellan andra grupper som kan tyda på ojämlik verksamhet och att långsiktigt arbeta för att åtgärda dessa.

Pågående och planerade insatser

Framtagande av handlingsplan för jämställdhetsintegrering liksom digital utbildning i jämställdhetsintegrering.

Kontakt

Carolina Lenesdotter

Folkhälsoutvecklare med ansvarsområde jämställdhet/jämlikhet

0703-509 414

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer kan anta många former. Det kan vara både fysiskt och psykiskt, sexuellt och materiellt och blir ofta allvarligare ju längre relationen pågår. Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare av upprepat fysiskt och mer allvarligt våld. Män drabbas oftare av psykiskt våld. Våld är komplext och spänner över hela samhället – socialt, ekonomiskt och juridiskt. Det är ett allvarligt hot mot hälsan, välbefinnandet och säkerheten.

Pågående och planerade insatser

Arbetet för att bemöta och omhänderta våldsutsatta människor ska kontinuerligt fortsätta att utvecklas. Region Kalmar läns arbete utgår från handlingsplanen för våld i nära relationer, som håller på att uppdateras och beräknas vara klar under hösten 2019. Just nu pågår en kartläggning hos oss över vilka utbildningsbehov som behövs för att vi ska ha rätt kompetens att överallt och alltid på ett bra sätt kunna uppmärksamma, förebygga, stödja och hjälpa personer som är utsatta för, eller bevittnat våld i nära relation. Vi arbetar fortlöpande med att förebygga mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och barn som bevittnat våld utifrån den regionala strategin för att uppnå nationella jämställdhetsmål i länet samt agenda 2030 där mål 5 är att ”Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt”.

Kontakt

Maria Lindqvist

Folkhälsoutvecklare med ansvarsområde våld i nära relationer

0480-845 82