Bild på två flickor i klänning som dansar.

Särskild utlysning för barn och ungas delaktighet i kulturlivet

För att åter öka deltagandet i kulturlivet för barn och unga görs en särskild utlysning med fokus på att engagera barn och unga som medskapare och arrangörer.

Coronapandemin har inneburit minskat deltagande i kulturlivet för barn och unga då tillgången till publika kulturevenemang och kulturaktiviteter varit begränsad.

Nu finns möjlighet att söka stöd till insatser som utvecklar barn och ungdomars egna skapande förmågor eller stärker barn och ungas delaktighet i kulturlivet. Det kan handla om att engagera barn och unga som medskapare eller arrangörer, att utveckla en ny metod för att inkludera barn och unga eller att nå en ny målgrupp genom att testa nya aktiviteter inom konst och kultur.

Villkor

  • Insatsen ska bidra till barns och ungas möjlighet att utöva och/eller ta del av konst och kultur.
  • Insatser där barn och unga är delaktiga i planering och genomförande prioriteras särskilt.
  • Insatser som sker i samverkan mellan flera organisationer prioriteras.
  • Insatsen ska äga rum i Kalmar län. Region Kalmar län eftersträvar god spridning i länet.
  • Insatsen ska vara en ny aktivitet som inte ingår i ordinarie verksamhet, som är avgränsat i tid, ekonomi och arbetsinsats.
  • Stöd kan endast sökas för externa kostnader som är kopplade till insatsen.
  • Stöd kan inte beviljas till extern kostnad där uppdragstagare/leverantör kan anses vara jävig, vilket innebär att man inte får anlita en närstående person oavsett om denne är en juridisk eller fysisk person.
  • Stöd kan inte sökas av enskilda personer eller företag.

Bidrag

Bidrag kan beviljas med upp till 100 procent av insatsens externa kostnader, dock max 50 000 kronor. Övrig finansiering kan vara egenfinansiering, kommunal, statlig eller från annan aktör.

Ansökan

Ansökningar kan lämnas in från den 15 april 2022 till den 15 augusti 2022.

Beslut fattas skyndsamt efter sista ansökningsdag och aktiviteterna kan starta omgående efter beslut. Utbetalning sker i efterhand när insatsen är genomförd och betald mot redovisning av upparbetade kostnader. Slutrapport ska skickas in senast två månader efter avslutad insats.

Samtliga insatser ska vara avslutade senast den 30 juni 2023.

Uppdaterad 19 april 2022 Lämna synpunkter på innehållet