Ansök om kulturprojektmedel

Här finns de dokument som du behöver för att ansöka om kulturprojektmedel.

Riktlinjer för kulturprojektmedel

I Region Kalmar läns budget finns medel avsatta för kulturprojektmedel. Anslaget i budgeten varierar från år till år.  

Grunden för anslaget till kulturprojektmedel är de nationella kulturpolitiska målen, den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län (RUS), Regionplanen och Kulturplan Kalmar län 2022. Kulturprojektmedel ska användas för projekt som kan få effekt på lång sikt. En mindre del av projektmedlen kan användas för projekt och aktiviteter som initieras av Region Kalmar län.

I enlighet med Kulturplanen ska kulturen bygga på en demokratisk grund och projekt som beviljas stöd från Region Kalmar län ska ta hänsyn till:

 • Kultur i hela länet
 • Barn och unga
 • Tillgänglighet
 • Jämställdhet
 • Integration och mångfald
 • Internationell och interkulturell samverkan och utveckling
 • Hållbar utveckling
 • Kvalitet

Kulturplanens övergripande mål är:

 • Kultur i hela länet
 • Kultur till barn och unga
 • Jämställd, jämlik och tillgänglig kultur 
 • Kreativt klimat för kulturskapare 

Kriterier för Region Kalmar läns kulturprojektmedel:

 1. Projekt som ligger i linje med Kulturplan Kalmar län 2022.
 2. Projekt som berör flera av länets kommuner eller i samverkan med kommuner i grannlänen.
 3. Projekt som berör flera olika konstområden.
 4. Projekt som är nyskapande inom konst, kultur och kulturarv, gärna med experimentell karaktär.
 5. Projekt som har potential att nå en helt ny eller bred publik.
 6. Projekt som gynnar samordningsvinster.
 7. Projekt som skapar samverkan och nätverk.

Region Kalmar läns beslut om stöd gäller för ett år. Region Kalmar län kan, efter årsvis förnyad ansökan, ge stöd under maximalt tre år i följd. Projektmedel ges till projekt och aktiviteter som är under uppbyggnad och utveckling.

Region Kalmar län bereder ansökningar fortlöpande och ansökan kan lämnas in under hela året men bör komma in i god tid innan projektet startas.

Projektmedel beviljas med en viss procent av projektets totalkostnad, maximalt 50 %. Övrig finansiering kan vara kommunal, statlig, egenfinansiering eller annan aktör.

Ansökan om kulturprojektmedel ska göras på Region Kalmar läns blankett för ansökan om kulturprojektmedel kompletterad med projektets budget och finansiering.

Stöd ges inte till ordinarie verksamhet, till böcker, skrifter, fonogram eller film. Stöd ges generellt inte till konserter, föreställningar eller festivaler.

Ansökningsblanketter

Öppna alla mappar Stäng alla mappar